Terapie

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne mają na celu usprawniać i korygować zaburzone funkcje, a w wypadku niemożności – kompensować je za pomocą bardziej sprawnych funkcji (np. w wypadku zaburzonej percepcji słuchowej, wykorzystujemy u dziecka percepcję wzrokową i wrażenia dotykowe).

Punktem wyjścia do zajęć jest prawidłowa diagnoza dziecka, świadomość tego, jakie uczeń ma problemy i w zależności od tego konstruujemy program.
Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dzieci uczęszczają od dwóch do trzech razy w tygodniu. Wszyscy nasi uczniowie mają zajęcia indywidualnie. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne adresowane są do dzieci, u których stwierdzono kłopoty w nauce, posiadające opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w której jasno stwierdza się konieczność uczestniczenia dziecka w tych zajęciach.
Jedną z najczęstszych przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów są parcjalne deficyty w rozwoju funkcji istotnych z punktu widzenia nauki. Trudności ujawniają się przede wszystkim w nauce czytania i pisania.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach młodszych prowadzone są między innymi metodą 18 struktur. Ćwiczenia te stosowane są w pracy z dziećmi mającymi trudności o charakterze dyslektycznym lub dysortograficznym, także przy sprzężeniu z dysgrafią, ale również w przypadkach występowania wszystkich tych form zaburzeń jednocześnie.

Wszystkie dzieci, które w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego mają zalecone zajęcia logopedyczne  są diagnozowane. Następnie dla każdego dziecka konstruowany jest program usprawniania. Program ten uwzględnia: usprawnianie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia artykulacyjne oraz gry i układanki poprawiające gotowość słowną dzieci, usprawniające myślenie i mówienie. Zajęcia prowadzone przez Aleksandrę Sobieską, Annę Kowalewską i Annę Raczyńską odbywają się indywidualnie, raz w tygodniu. Każdorazowo zapisywane są w zeszycie dziecka.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest terapią manualną polegającą na harmonizacji przepływu przez organizm pacjenta płynu mózgowo-rdzeniowego. Powoduje to uruchomienie „mechanizmów naprawczych”, rozluźnienie zbyt napiętej tkanki podskórnej, a tym samym wyciszenie i rozluźnienie całego ciała.

Właściwie – ruch rozwijający oparty na metodzie Weroniki Sherborne. Niby takie zwykłe zabawy z ciałem i kolegami, tarzanie się i przepychanie – a w gruncie rzeczy najlepsza metoda na prawie wszystko : Na poznanie siebie i kolegów, podniesienie samooceny, naukę wyrażania emocji, szanowania innych i kontrolowania reakcji. Na ćwiczenie kreatywności i naukę relaksacji. Po prostu – na wszystko. A wszystkich rodziców zachęcamy – przyjdźcie i bawcie się z nami.

Zajęcia TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) przeznaczone są w głównej mierze dla osób ze spektrum autyzmu. W trakcie spotkań grupowych uczestnicy: poznają zasady współżycia społecznego i uczą się właściwego reagowania na komunikaty płynące zarówno z ich samych, jak i świata zewnętrznego, uczą się odczytywać komunikaty niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja), pracują nad koncentracją uwagi, uczą się wyznaczać cele i realizować je, nabywają umiejętności korzystania z pomocy innych ludzi, poznają i rozpoznają różne stany emocjonalne – zarówno swoje jak i innych osób, uczą się zmniejszać napięcie poprzez poznanie różnych technik relaksacji.

Układ zajęć dostosowany jest do specyfiki funkcjonowania poznawczego osób ze spektrum. Forma zajęć ma jasno określoną strukturę, prowadzący stosują dużo wskazówek i podpowiedzi np. przekazanie informacji w sposób ułatwiający jej zrozumienie. Dużą uwagę podczas zajęć zwraca się na trening konkretnych umiejętności w różnych sytuacjach społecznych.

Zajęcia małej motoryki są prowadzone w  grupach. Przeznaczone są dla dzieci, które mają deficyty ruchowe w obrębie rąk. Poprzez zabawy manualne i zadania plastyczne, w trakcie zajęć dzieci usprawniają dłonie i palce, poprawiają koordynację ruchową rąk, uczą się kontroli wzrokowo-ruchowej poprzez dostarczanie bodźców czuciowych. W trakcie zajęć używane   są    materiały o różnej fakturze, gęstości i twardości – dzieci lepią z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinają i wydzierają z papieru.

Terapia integracji sensorycznej to rodzaj zajęć ruchowych wspomagających rozwój dziecka. Bazuje ona na pierwotnych odruchach, które –  jeśli nie zostaną zintegrowane w odpowiednim momencie –  mogą przeszkadzać w dalszym rozwoju. Zajęcia odbywają się w odpowiednio przystosowanej i wyposażonej sali. Terapeuta dostosowuje program zajęć indywidualnie do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i dysfunkcji.

Zajęcia te opierają się na pracy grupowej. Jest to praca terapeuty z grupą,  której celem jest nauka zachowań akceptowanych społecznie oraz korygowanie zachowań niepożądanych, nauka rozumienia i wdrażanie norm i zasad społecznych, nauka tolerancji dla inności. Ponadto bazuje ona na relacjach i emocjach między członkami grupy oraz informacjach zwrotnych, których sobie udzielają. Socjoterapia koncentruje się również na: integracji grupy, nawiązywaniu, utrzymywaniu i pogłębianiu pozytywnych kontaktów interpersonalnych w grupie, pogłębianiu umiejętności komunikacji interpersonalnej, wprowadzaniu oraz stosowaniu norm i zasad prawidłowej komunikacji, nauce umiejętności rozpoznawania emocji własnych i cudzych a także umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć, zwiększaniu zaufania wewnątrz grupy oraz otwartości wobec siebie nawzajem poprzez bieżące rozwiązywanie konfliktów w grupie i podnoszenie samooceny dzieci, nauce umiejętności współpracy w grupie.

Jest to forma terapii przez sztukę, w której akt tworzenia jest nadrzędny nad efektem – wytworem. Sztuka pełni funkcję komunikacyjną, ekspresyjną, poznawczą, adaptacyjną i terapeutyczną. Aktywność twórcza wspomaga (i jednocześnie odzwierciedla) rozwój dziecka. Język plastyki jest uniwersalnym językiem dla wszystkich dzieci na świecie! Zanim dzieci potrafią zwerbalizować swoje myśli, emocje, doświadczenia, mogą nam o nich „opowiedzieć”
w formie plastycznej. Poprzez aktywność twórczą dzieci nadpobudliwe mogą odreagować napięcia psycho-fizyczne, odreagować złość; dzieci wycofane, nieśmiałe „otwierają się” na nowe doświadczenia, eksperymentują z kolorami, tworzywem , nawiązują komunikacjęz innymi.

Terapia pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

To indywidualne zajęcia dostosowane do potrzeb każdego ucznia. Malujemy palcami i wyszywamy, śpiewamy piosenki i gramy w różne gry, robimy bańki mydlane i rzucamy piłką, korzystamy z komputera, gliny, mydelniczek i precyzyjnych pipetek. A przy okazji – ćwiczymy funkcje słuchowe, wzrokowe i ruchowe, integrację percepcyjno-motoryczną, pamięć i koncentrację, a także umiejętność czytania, pisania i liczenia.

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji jest cyklem trzydziestu zajęć obejmujących trzy moduły: trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości oraz wnioskowanie moralne. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut w grupach max sześcioosobowych. Trening ma na celu modyfikowanie zachowań agresywnych u uczestników, nauczenie umiejętności alternatywnych wobec agresji oraz sposobów kontrolowania gniewu, a także zapoznanie z normami moralnymi i wartościami społecznie pożądanymi.

Masaż stosowany jest jako wspomaganie terapii  dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego. W zależności od indywidualnych potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego stosujemy masaż pobudzający, sensoryczny, wibracyjny lub rozluźniający. Masaż w naszej szkole prowadzi Anna Kulczyńska.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju