Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia wydają powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające.

Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, zwanej dalej „dzieckiem”, bierze się pod uwagę:

• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania dotyczące przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu z dziećmi z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;
• możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu przez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa, składany do powiatowego zespołu orzekającego zawiera:
• imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej,
• adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,
• dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej, w przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
• oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

– Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa, rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju