Niepełnosprawność intelektualna

Jest to zaburzenie polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).

Najczęściej występujące trudności szkolne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie to:
– zaburzenie orientacji przestrzennej,
– słaby poziom sprawności grafomotorycznej,
– częściej występujący niż u rówieśników słaby rozwój motoryczny,
– słaba koncentracja uwagi,
– częściej występujące wady wymowy,
– wolne tempo pracy,
– zaburzenia rozumienia znaczenia wypowiedzi,
– zaburzenia analizy i syntezy (wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowej),
– trudności w rozpoznawaniu liter oraz w czytaniu,
– trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu,
– istotnie zaburzony poziom rozumienia wszelkich reguł, zasad, definicji,
– utrudnione tworzenie pojęcia liczby,
– ograniczony poziom pamięciowego wykonywania działań matematycznych,
– brak zrozumienia treści zadań tekstowych i trudności w ich rozwiązywaniu,
– zaburzenia wyobraźni przestrzennej utrudniające rozumienie i wykonywanie zadań geometrycznych,
– trudności w orientowaniu się w stosunkach czasowych i posługiwaniu się nimi,
– kłopoty w powiązaniu nowych informacji z poprzednio zapamiętanymi,
– słaby poziom stosowania umiejętności w praktyce,
– mała samodzielność w wykonywaniu wszelkich zadań,
– często występująca nadpobudliwość psychoruchowa lub zahamowanie,
– brak krytycyzmu, egoizm,
– brak antycypacji zachowań,
– znaczna impulsywność,
– podatność na negatywne wpływy otoczenia,
– niski poziom motywacji,
– mała wrażliwość na potrzeby innych,
– częste przejawy agresji.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju