Dokumenty

Regulamin Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju

Wstęp
Regulamin szkoły określa zasady funkcjonowania społeczności szkolnej i jest zgodny z jej statutem. Na podstawie regulaminu i zgodnie z nim poszczególni nauczyciele mogą tworzyć, wspólnie z uczniami, własne kodeksy zachowania dostosowane do potrzeb dzieci w poszczególnych klasach oraz do ich możliwości psychofizycznych.
Organizacja pracy szkoły
1. Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest czynna od godziny 7.30 do 17.00.
2. Zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne odbywają się od godziny 8.30 zgodnie z planem ustalonym indywidualnie dla każdego ucznia. Zajęcia terapeutyczne są obowiązkowe.
3. Świetlica jest czynna przed zajęciami od godziny 7.30 i po zajęciach do godziny 17.00, oferuje opiekę dzieciom, z klas I-IV, których rodzice pracują.
4. Dzieci są przywożone do szkoły przez rodziców/opiekunów lub przez firmę przewozową. Zarówno rodzice jak i opiekunowie firm przewozowych mają obowiązek wejść do szkoły i poinformować opiekuna świetlicy o tym, że zabierają dziecko. Przyprowadzając dzieci do szkoły wchodzimy do budynku, a nie zostawiamy je pod szkołą.

Prawa Ucznia

1. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
2. Uczeń ma prawo oczekiwać poszanowania własnej godności przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
3. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
4. Uczeń ma prawo do jasnego, zrozumiałego i zgodnego z jego możliwościami psychofizycznymi przekazu treści nauczania.
5. Uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielom swoje problemy związane z opanowaniem treści kształcenia i oczekiwać pomocy w ich opanowaniu.
6. Uczeń ma prawo do otrzymywania zadań domowych dobranych do jego możliwości i umiejętności.
Obowiązki Ucznia
1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne.
2. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się sumiennie i systematycznie do każdych zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczyć.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustalonych zasad i przyjętego porządku czasie lekcji.

a. Jeżeli uczeń nie pracuje na lekcji, ale jednocześnie nie przeszkadza pozostałym uczniom, wpisujemy informację do systemu LIBRUS. Materiał musi być uzupełniony w domu. Na następnej lekcji sprawdzamy i jeżeli uczeń nie nadrobił zaległości traktujemy to jako brak pracy domowej.
b. Jeżeli uczeń nie pracuje i jednocześnie przeszkadza, utrudniając prowadzenie lekcji, musi opuścić klasę. Dziecko przebywające poza salą lekcyjną jest pod opieką nauczyciela wspomagającego. Ponieważ uczeń jest nieobecny na lekcji, uzupełnia materiał z lekcji w domu (tak jak w punkcie 3a).
c. Jeżeli uczeń, który przeszkadza w prowadzeniu lekcji nie chce opuścić sali lub też po jej opuszczeniu ucieka, telefonujemy do rodziców z prośbą o odebranie dziecka. Rodzic powinien przyjechać w ciągu 40 minut. Jeżeli jest to niemożliwe, a uczeń zachowuje się agresywnie, dezorganizuje pracę szkoły i nie chce podporządkować się poleceniom nauczycieli-dyrektor szkoły wzywa policję.
4. Uczeń jest zobowiązany godnie i właściwie zachowywać się na terenie szkoły:

a. dbać o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,

b. szanować pracę własną i innych,

c. dbać o porządek w klasie,

d. dbać o zdrowie swoje i innych.
5. Uczeń ma obowiązek kulturalnie zachowywać się w stosunku do kolegów i koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Uczniowie nie mogą:

a. używać wobec kogokolwiek przemocy fizycznej,

b. używać przemocy psychicznej (straszenie, wymuszanie, używanie wulgarnych słów i gestów),

c. przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych,

d. opuszczać szkoły bez pozwolenia nauczyciela.
6. Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd. Na zajęcia lekcyjne przychodzi w stroju czystym i schludnym, stosownym do szkoły.

7. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia na czas pobytu w szkole.

8. Używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych dozwolone jest tylko za zgodą nauczyciela.

Prawa i obowiązki Rodziców
1. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji na temat przebiegu procesu edukacyjnego, zajęć terapeutycznych oraz zachowania dziecka w szkole.
2. Rodzice mają prawo zgłaszać Dyrekcji Szkoły uwagi i propozycje dotyczące organizacji życia szkoły.
3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole.
4. Rodzice mają obowiązek systematycznie logować się do systemu LIBRUS oraz podpisywać dzienniczek dziecka.
5. W razie konieczności zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych Rodzice zwalniają dziecko w formie pisemnej.
6. Rodzice mają obowiązek przybyć do szkoły na wezwanie i odebrać chore dziecko.
Kary i nagrody

Ze względu na znaczące różnice w sposobie funkcjonowania poszczególnych dzieci nie jest możliwe, aby wszystkim stawiać takie same wymagania. Podstawowym kryterium, jakim nauczyciele kierują się stawiając dzieciom określone wymagania, są informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego każdego ucznia. Kary i nagrody dobierane są indywidualnie zarówno do każdego dziecka, jak i do sytuacji. Decyzję o zastosowaniu kary lub nagrody podejmuje za każdym razem nauczyciel razem z wychowawcą. Szczególne sytuacje omawiane są podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zawsze po konsultacji z psychologiem szkolnym i Dyrektorem Szkoły. 

Statut Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSPIERANIA ROZWOJU

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju w Warszawie, zwana dalej szkołą, jest prowadzona i nadzorowana przez Fundację Wspierania Rozwoju Dziecka, zwaną dalej Fundacją, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (Prawa Oświatowego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) oraz statutu Fundacji. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, ul. Toruńska 23.
2.Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Fundacja.
3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
4.Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
5.Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest szkołą podstawową specjalną, przeznaczoną dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce oraz dla dzieci:
a) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
b) zagrożonych niedostosowaniem społecznym
c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
d) słabowidzących
e) słabosłyszących
f) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dzieci te wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki oraz oddziaływań wychowawczych dostosowanych do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

6.Szkoła jest ośmioletnia (klasy 1-8) i kończy się testem kompetencji kończącym szkołę podstawową, dającą możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.

§ 2

1.Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
2.Szkoła w swoich działaniach zobowiązuje się do przestrzegania praw ucznia, o których mowa w paragrafie 20. Statutu, a w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
3.Szkoła zapewnia uczniom warunki do pełnego wykorzystania ich możliwości intelektualnych i psychofizycznych, budowania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, twórczego i wszechstronnego rozwoju osobowości w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
4.Głównymi celami szkoły są:
a)stwarzanie warunków optymalnego rozwoju każdego dziecka poprzez opracowywanie indywidualnej strategii rozwoju dla każdego ucznia zgodnie z wiedzą psychologiczno-pedagogiczną oraz dostosowanej do potrzeb i możliwości każdego z nich.
b)szerzenie, rozwijanie i pielęgnowanie postaw tolerancji dla odmienności oraz poszanowania odmiennych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
5.Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność psychologiczna, rewalidacyjna, kompensacyjno-wyrównawcza i terapeutyczna, zwana dalej terapią, prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki i psychologii rozwojowej, z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.
6.Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi.
7.Realizacja celów szkoły może być wspierana, na warunkach uzgodnionych z dyrektorem, przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.
8.Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. 2019 poz. 373). Szczegółowe zasady oceniania opisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zawartym w rozdziale V.

§ 3

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Warszawie przy ulicy Toruńskiej 23.

§ 4

Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele i wychowawcy oraz terapeuci, logopedzi, psychologowie i pedagodzy, zwani dalej nauczycielami oraz inni pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną.
Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą bezpośrednio w życiu szkoły. Rodzice mogą tworzyć Radę Rodziców.
§ 5

Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad określonych w §2 niniejszego statutu. Metody te nauczyciele wybierają kierując się przede wszystkim indywidualnymi potrzebami ucznia tak, aby każde dziecko mogło, w procesie edukacji i usprawniania, w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny oraz aby był on dostosowany do jego możliwości. W tym celu nauczyciel ma przede wszystkim poznać każde dziecko, warunki jego rozwoju oraz dostępną dokumentację psychologiczno-pedagogiczną oraz medyczną.

§ 6

1.Organ prowadzący Szkołę jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.
2.Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest dyrektor.
3.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy.
4.Nauczyciele mają prawo do awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574).

§ 7

Szkoła jest finansowana z dotacji budżetowych, a także ze środków osoby prowadzącej, z darowizn i innych środków przekazywanych Fundacji przez osoby trzecie.

ROZDZIAŁ II
Organy szkoły oraz zakres ich działań

§ 8

Organami szkoły są:
1.Dyrektor
2.Rada Nauczycieli
3.W szkole może działać Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców.

§ 9

1.Decyzje i opinie Rady Nauczycieli zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2.Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.
3.Posiedzenia organów szkoły są protokołowane.
4.Uchwały organów szkoły, które dotyczą wszystkich uczniów powinny być udostępniane społeczności szkolnej.
5.Organy szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnie informacji o podjętych uchwałach w nieprzekraczalnym terminie 10 dni.
6.Uchwały organów szkoły sprzeczne ze statutem szkoły lub innymi przepisami będą zawieszone lub uchylone przez osobę prowadzącą.
7.O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały osoba prowadząca niezwłocznie powiadamia organ szkoły, który uchwałę podjął.
8.Opinie organów szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie 14 dni.
9.Nieuwzględnienie opinii organu szkoły przez osobę prowadzącą, Dyrektora lub Radę Nauczycieli wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10

1.Organy szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby prowadzącej, mają prawo do wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej szkoły i przedstawienia ich właściwym adresatom.
2.Organy szkoły (z wyjątkiem dyrektora) nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.
Dyrektor

§ 11

1.Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje osoba prowadząca.
2.W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla dyrektora jest osoba prowadząca.

§ 12

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1.Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły.
2.Zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły.
3.Opracowuje i przedstawia osobie prowadzącej do zatwierdzenia:
a)program wychowawczo-profilaktyczny, opiekuńczy i terapeutyczny szkoły
b)arkusz organizacyjny szkoły
c)preliminarz budżetowy szkoły
d)okresowe sprawozdania z działalności szkoły
e)perspektywiczny plan rozwoju szkoły
f)regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia regulaminów wynika z artykułu 772 i 104 Kodeksu pracy.
4.Niezwłocznie przekazuje do wiadomości osobie prowadzącej zalecenia i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5.Podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej oraz opinii Rady Nauczycieli, w przypadku:
a)nieprzestrzegania przez rodziców lub opiekunów umowy, o której mowa w paragrafie 29 pkt.3
b)niemożności funkcjonowania dziecka w społeczności szkolnej, np. patologia społeczna, agresja zagrażająca zdrowiu członków społeczności szkolnej, brak postępów mimo stosowanych terapii.
6.Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły przysługuje odwołanie, zgodnie z KPA, do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
7.Dysponuje środkami finansowymi szkoły. Wielkość i rodzaje zobowiązań prawnych i finansowych zaciągniętych przez dyrektora może być ograniczone uchwałą osoby prowadzącej.
8.Organizuje przyjmowanie uczniów (zgodnie z § 29).
9.Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia szkoły.
10.Dokonuje kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz sporządza coroczny raport z kontroli do dnia 31.10.
11.Podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły oraz stypendiów w ramach zatwierdzonego preliminarza szkoły.
12.Zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły.

§ 13

1.Dyrektor bierze udział w posiedzeniach osoby prowadzącej i organów szkoły zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.
2.Dyrektor powinien być powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organy szkoły lub osobę prowadzącą.

Rada Nauczycieli

§ 14

1.Rada Nauczycieli jest organem odpowiedzialnym, wraz z dyrektorem, za tworzenie i realizację programu dydaktycznego, wychowawczo-profilaktycznego i podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora.
2.W skład Rady Nauczycieli wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz dyrektor.
3.Przewodniczącym Rady Nauczycieli jest dyrektor.

§ 15

1.Posiedzenia Rady Nauczycieli zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów szkoły albo osoby prowadzącej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§16

1. Do zadań Rady Nauczycieli wynikających z programu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i terapeutycznego szkoły należy w szczególności:
a) planowanie skoordynowanych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, uwzględniających potrzeby i możliwości poszczególnych uczniów zgodnie z opracowaną dla każdego z nich indywidualną strategią rozwoju
b) realizowanie zadań związanych z działaniami, o których mowa w § 16 pkt 1a
2. Do kompetencji Rady Nauczycieli należy:
a) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania
b) zatwierdzanie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji
c) klasyfikowanie i promowanie uczniów
d) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
e) przedstawianie osobie prowadzącej do zatwierdzenia projektów innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.
3. Rada Nauczycieli może występować z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.
4. Rada Nauczycieli opiniuje w szczególności:
a) program dydaktyczny, wychowawczo-profilaktyczny, terapeutyczny i opiekuńczy szkoły
b) arkusz organizacyjny
c) plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
d) perspektywiczny plan rozwoju szkoły
e) regulamin szkoły
f) projekt decyzji dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły
g) roczny plan pracy szkoły
5. Osoba prowadząca jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii Rady Nauczycieli w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy dyrektorowi.
§17

1.Rada Nauczycieli dla realizacji zadań, o których mowa w § 16 pkt 1 i pkt 2 lit. a, d, e może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor.
2.Rada Nauczycieli w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmować:
a)zorganizowanie współpracy nauczycieli i terapeutów dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także dostosowanie metod realizacji programu nauczania do możliwości poszczególnych uczniów
b)wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania
c)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli
d)współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia
e)wspólne opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli indywidualnych strategii rozwoju każdego ucznia
f)harmonizowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych z uwzględnieniem możliwości rozwojowych poszczególnych uczniów oraz zgodnie ze strategią indywidualnego rozwoju każdego ucznia.

Rada Rodziców

§ 18

1.Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3.Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5.Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin tego organu.

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 19

1.Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Statutu i Regulaminu Szkoły.
2.W szczególności do obowiązków nauczycieli należy:
a)dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
b)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
c)systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy dotyczącej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
d)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów
e)uczestnictwo w zebraniach Rady Nauczycieli
f)przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą
g)na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku pisemne poinformowanie ucznia i rodziców ucznia o przewidywanym dla niego stopniu (szczególnie w przypadku oceny niedostatecznej) oraz skonsultowanie oceny z personelem psychologiczno-terapeutycznym. (Warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej – załącznik nr 1 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania).
3.Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
a)współudziału w formułowaniu programów nauczania, programów wychowawczych oraz indywidualnych strategii rozwoju dla poszczególnych uczniów
b)kreowania własnych metod nauczania i wychowania oraz stosowania ich na warunkach określonych w § 2 i § 5 statutu
c)egzekwowania od uczniów wymagań zgodnych z zasadami, o których mowa w §16 pkt 2 lit. a
d)aktywnego współtworzenia oblicza szkoły.
4.Pracownicy szkoły stosują się do zaleceń dyrektora oraz Rady Nauczycieli w sprawie zasad traktowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki uczniów

§ 20

1.Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania jego godności osobistej oraz własnych przekonań.
2.W szczególności uczeń ma prawo do:
a)zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami
b)jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i z zachowania
c)pomocy w przezwyciężaniu napotkanych trudności w opanowaniu materiału
d)korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę i szkołę
3.Do obowiązków ucznia w szczególności należy:
a)udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie się podczas zajęć edukacyjnych
b)dbałość o dobre imię szkoły
c)przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów
d)przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą, zgodnie z opracowanym wspólnie z nauczycielami i dyrektorem Regulaminem Szkoły.
4.Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa Regulamin Szkoły.
5.Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły określa Regulamin Szkoły

ROZDZIAŁ V
Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów ucznia w opanowywaniu wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz na formułowaniu oceny z zachowania.

§ 21

Ocenianie ma na celu:
a)Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie.
a)Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
b)Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
c)Dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia (posiedzenia Rady Nauczycieli i spotkania z rodzicami odbywają się w drugą środę miesiąca) – załącznik Statutu nr 2.
d)Umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 22

Ocenianie obejmuje:
a)Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
b)Informowanie uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych.
c)Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
d)Bieżące ocenianie wg skali i w formie przyjętej w szkole.
e)Ustalanie ocen klasyfikacyjnych po każdym semestrze.
f)Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
g)Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych (w tym z zachowania)
h)Warunki promowania.
i)Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.

§ 23

Klasyfikacja uczniów i ocenianie w szkole dokonywane będą dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
a)po pierwszym semestrze (przed feriami zimowymi) – półroczna klasyfikacja
b)po drugim semestrze (czerwiec) – roczna klasyfikacja.
Po każdym semestrze nauczyciel ma obowiązek zdiagnozowania osiągnięć edukacyjnych ucznia, omówienia jego postępów i zachowania.

§ 24

Przepisy ogólne

1.Nauczanie zintegrowane (kl. I-III) oceniane jest w formie opisowej.
2.W klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne wystawiane są w formie ocen w skali 1- 6, chyba że możliwości psychofizyczne ucznia na to nie pozwalają. W takich sytuacjach, po konsultacji z terapeutami, oceny bieżące oraz oceny śródroczne i końcowo-roczne ze wszystkich albo wybranych zajęć obowiązkowych lub dodatkowych mogą być ocenami opisowymi.
3.O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani w terminie około jednego miesiąca przed semestralną (roczną) radą klasyfikacyjną.
4.Uczeń ma prawo do poprawienia klasyfikacyjnej oceny semestralnej (rocznej). Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny, niż przewidywana klasyfikacyjna ocena semestralna (roczna), są zawarte w załączniku nr 1.
5.Na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele wystawiają oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania i informują o nich uczniów i rodziców w formie pisemnej w dzienniczku albo w zeszycie przedmiotowym.
6.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
7.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
8.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
9.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem: plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10.Egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się w terminie zapewniającym możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami.
11.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w charakterze obserwatorów.
13.Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół i dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
14.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17.
15.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 16.
16.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17.
17.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania oceny (do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych).
18.W przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej trybu ustalania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej i ustalenia oceny z danych zajęć edukacyjnych.
19.Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
20.W skład komisji wchodzą:
a)dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora jako przewodniczący komisji
b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły, prowadzących takie same zajęcia
21.Z prac komisji sporządza się protokół.
22.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
23.W przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej trybu ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowania dyrektor powołuje komisję w celu ustalenia oceny w drodze zwykłej większości głosów – w przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący komisji.
24.W skład komisji wchodzą:
a)dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora jako przewodniczący
b)wychowawca klasy
c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
d)psycholog
e)przedstawiciel Rady Rodziców
f)przedstawiciel Samorządu Szkolnego
25.Z prac komisji sporządza się protokół.
26.Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
27.Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji lub egzaminu klasyfikacyjnego dostał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach Rada Nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich (po uzgodnieniu z rodzicami).
28.Egzamin poprawkowy przeprowadza trzyosobowa komisja, powołana przez dyrektora, w składzie:
a)dyrektor lub z-ca dyrektora szkoły, jako przewodniczący komisji,
b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący,
c)nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia jako członek komisji.
29.Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej (z wyjątkiem zajęć z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych).
30.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, pisemną pracę ucznia (jako załącznik), krótką informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz wynik egzaminu ustalony przez komisję.
31.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
32.Przepisy ust. 16-21 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
33.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ma prawo do rezygnacji z prowadzenia egzaminu lub może być zwolniony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
34.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Nauczycieli może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego z jednych zajęć edukacyjnych.
35.Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, chyba że Rada Nauczycieli, na podstawie opinii lekarza lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) postanowi o powtarzaniu klasy.
36.Uczeń klasy IV-VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z uwzględnieniem ust. 34. Uczniowie z orzeczeniem o zaburzeniach ze spektrum autyzmu mogą mieć przedłużony każdy z etapów.

§ 25
Przepisy szczegółowe

1.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2.Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określony programem nauczania ocenia się w stopniach semestralnych w następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Ocena cyfrowa

celujący

cel

6

bardzo doby

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

3.Wystawiając ocenę nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości ucznia, orzeczenie lekarskie lub poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz IPET

4.Przy wystawianiu stopnia nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi:
a)zakres i jakość wiadomości
b)rozumienie materiału naukowego
c)posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami i umiejętnościami
d)sposób przekazywania wiadomości.
5.Z powyższych powodów ocena semestralna i roczna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ponieważ oceny mają różną wagę.
6.Przy wystawianiu stopnia z WF, muzyki, plastyki i techniki brany jest pod uwagę wysiłek, wywiązywanie się z obowiązków wynikające ze specyfiki przedmiotu.

§ 26
Regulamin wystawiania ocen zachowania

1.Ocena zachowania ucznia jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.
2.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z Radą Nauczycieli.
3.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania i promocję do następnej klasy lub ukończenia szkoły.
4.Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne
5.Przy wystawianiu oceny zachowania brana jest pod uwagę diagnoza i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia nauczycieli uczących danego ucznia, opinia kolegów oraz samoocena ucznia. Ocena zachowania jest rozpatrywana indywidualnie w zależności od możliwości ucznia.
6.Podstawowymi kryteriami oceny zachowania jest przestrzeganie Regulaminu Zachowania się ucznia naszej szkoły, który sformułowali sami uczniowie.
7.Poza tym ocenie podlega: stosunek do obowiązków szkolnych, branie odpowiedzialności za przyjęte zadania, zachowanie na imprezach szkolnych i pozaszkolnych, chęć poprawy zachowania i świadome dążenie do jego poprawy.
8.Ocena dobra jest oceną wyjściową zachowania.
9.Uczeń otrzymuje ocenę:
wzorową – gdy nie tylko przestrzega Regulaminu Zachowania, ale także wyróżnia się pozytywnymi relacjami z kolegami, dorosłymi i aktywnością na terenie klasy, szkoły i poza szkołą;
bardzo dobrą – gdy przestrzega zasad zachowania określonych w Regulaminie Zachowania, wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a także okazuje szacunek innym osobom;
dobrą – gdy sporadycznie zdarza się naruszanie obowiązujących zasad, ale zastosowane metody przyniosły poprawę zachowania;
poprawne – gdy narusza zasady zawarte w Regulaminie Zachowania, ale stara się pracować nad swoją postawą, wykazuje chęć współpracy;
nieodpowiednią – gdy pomimo zastosowania różnych metod terapeutycznych nie stosuje się do sformułowanych zasad;
naganną – gdy pomimo zastosowania różnych metod nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie, używa słów niecenzuralnych, nie okazuje szacunku innym osobom, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych osób;
§ 27

Szkolny system oceniania podlega ewaluacji i będzie udoskonalany.
We wszystkich nieujętych powyżej przypadkach stosuje się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U.2019 poz.373)

ROZDZIAŁ VI

Organizacja pracy szkoły

§ 28

1.Termin rozpoczynania i kończenia świątecznych ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.Szczegółowe terminy, o których mowa w pkt 1 oraz organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
3.Szkoła korzysta z elektronicznego dziennika Librus, szczegółowe zasady komunikacji między Nauczycielami a Rodzicami (w szczególności dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów) określa Regulamin Szkoły.

§ 29

1.Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz rozmowy z rodzicami, która ma na celu zapoznanie się komisji kwalifikacyjnej z rodzajem i stopniem nasilenia dysfunkcji rozwojowej.
2.Podstawowym kryterium przyjęcia dziecka będzie określenie, w jakim stopniu szkoła jest w stanie opracować i skutecznie realizować indywidualną strategię rozwoju dziecka i na ile pobyt w szkole może przyczynić się do zminimalizowania skutków dysharmonii rozwojowej oraz do maksymalnego wykorzystania możliwości dziecka.
3.W chwili przyjęcia dziecka do szkoły rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do podpisania umowy kształcenia i podjęcia współpracy ze szkołą, mającą na celu zintegrowanie oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych, a w szczególności do tego, że dziecko będzie uczestniczyło w przewidzianych dla niego zajęciach korekcyjnych, rewalidacyjnych, i wyrównawczych. Plan tych zajęć jest opracowany na podstawie indywidualnej strategii rozwoju dziecka, o której mowa w paragrafie 16 w pkt.1.a
4.Przyjęcie ucznia do klasy programowo wyższej odbywa się na podstawie świadectwa z klasy programowo niższej.
5.Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor spośród pracowników szkoły.
6.Sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz warunki przyjęcia ucznia do szkoły określa dyrektor w porozumieniu z komisją kwalifikacyjną.

§ 30

1.Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz rewalidacyjno-terapeutycznych (w tym także doradztwa zawodowego w wymiarze przewidzianym przez Ustawodawcę) określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy; zgodnie z postanowieniami Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016.
2.Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, uczącego w tym oddziale.
3.W trakcie zajęć dydaktycznych każdemu nauczycielowi pomaga nauczyciel wspomagający (zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 9 sierpnia 2017 r. Dz. U. 2017. poz. 1578).
4.Dyrektor może powierzyć opiekę nad Samorządem Szkolnym wybranemu nauczycielowi.
5.Rada Nauczycieli organizuje i proponuje uczniom działania w ramach wolontariatu dostosowane do ich możliwości psychofizycznych. Wolontariat jest realizowany na terenie szkoły i pod opieką nauczycieli.

§ 31

Szczegółową organizację pracy szkoły określa jej regulamin, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez osobę prowadzącą.
Regulamin szkoły określa w szczególności:
a)czas trwania lekcji i przerw śródlekcyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17.03.2017r. § 10 pkt. 1)
b)liczbę uczniów w klasie (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17.03.2017r. § 6 pkt. 1)
c)rodzaj i wymiar zajęć rewalidacyjno-terapeutycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych uczniów
d)zasady korzystania z biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej i innych pomieszczeń w szkole
e)zasady odpłatności za korzystanie z dodatkowych usług w szkole.
f)sprawy, o których mowa w § 20 pkt. 4.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 32

1.Statut szkoły może być zmieniony uchwałą osoby prowadzącej z inicjatywy własnej, na wniosek dyrektora szkoły lub innego organu szkoły.
2.Osoba prowadząca przed zmianą statutu powinna zasięgnąć opinii organów szkoły.
3.Zasięganie opinii, o którym mowa w pkt 2 nie jest konieczne, jeżeli zmiana statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu.

§ 33

1.Regulaminy organów szkoły powinny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich powołania.
2.Zmiana regulaminu organu szkoły uchwalana jest przez ten organ.

§ 34

1.Obowiązkiem dyrektora jest zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) za pisemnym potwierdzeniem, w formie oświadczenia, ze statutem oraz regulaminem szkoły. Zmiany w powyższym ogłaszane będą każdorazowo na szkolnej tablicy ogłoszeń.
2.Statut i regulamin szkoły powinny być stale dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

§ 35

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

STATUT SPWR – Załącznik nr 1
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA SEMESTRALNEJ (ROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ.

I.WARUNKI OGÓLNE.
1.Uczeń może starać się o podwyższenie oceny o jeden stopień od proponowanej.
2.Chęć podwyższenia oceny należy zgłosić do nauczyciela ok. miesiąca przed końcem semestru (roku) – po podaniu przez nauczyciela ocen proponowanych.
3.Należy ustalić z nauczycielem formę, treść i termin poprawy.

II.WARUNKI POPRAWY OCENY Z PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI, HISTORIA, BIOLOGIA, PRZYRODA, GEOGRAFIA, MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, TECHNIKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, INFORMATYKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.
1.Wszystkie prace klasowe muszą być poprawione co najmniej na taką ocenę, na jaką uczeń chce podwyższyć ocenę semestralną (roczną) – nie dotyczy wychowania fizycznego.
2.Wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć (na których uczeń był obecny) muszą być oddane i ocenione – dotyczy techniki i informatyki.
3.Średnia ocen z kartkówek lub sprawdzianów (sportowych w przypadku wychowania fizycznego) musi być co najmniej takiej wartości, na jaką ocenę uczeń chce poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej.
4.Średnia ocen z przedmiotu musi być co najmniej takiej wartości, na jaką ocenę uczeń chce poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej.
5.Nauczyciel może zadać dodatkową pracę domową (z wyjątkiem wychowania fizycznego) – o zakresie treści i formie decyduje nauczyciel. W przypadku techniki i informatyki praca powinna mieć formę zadań praktycznych.
6.Aby ocena mogła być podwyższona w przypadku: języka polskiego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, historii, biologii, przyrody, geografii, matematyki, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa muszą być spełnione:
a)punkt 1
b)punkt 3 lub 4.
7.Aby ocena mogła być podwyższona w przypadku wychowania fizycznego musi być spełniony punkt 3.
8.Aby ocena mogła być podwyższona w przypadku: techniki i informatyki muszą być spełnione:
a)punkt 2
b)punkt 1 lub 4.

III.WARUNKI POPRAWY OCENY Z MUZYKI.

1.Wszystkie prace klasowe muszą być poprawione co najmniej na ocenę dostateczną.
2.Poprawa oceny ma formę pracy praktycznej:
– zagranie na instrumencie melodii poznanej w trakcie roku szkolnego
– zaśpiewanie piosenki poznanej na lekcjach lub na kółku muzycznym
– zatańczenie układu ruchowego lub ilustracji do piosenki poznanej na lekcjach lub kółku muzycznym. W szczególnych przypadkach możliwe jest zaprezentowanie własnego układu ruchowego
– prezentacja w formie ustnej lub pisemnej własnej rozprawki na temat ulubionej muzyki lub zespołu muzycznego
– przyniesienie pracy opisowo-plastycznej jako impresji na temat wysłuchanego, konkretnego przykładu muzycznego
3.Nauczyciel może zadać dodatkową pracę domową – o zakresie treści i formie decyduje nauczyciel.

IV.WARUNKI POPRAWY OCENY Z PLASTYKI.

1.Niezaliczone prace klasowe muszą zostać zaliczone.
2.Uczniowie klas 1-3 i 4-8 wykonują samodzielnie w domu pracę plastyczną, przestrzenną (dowolną techniką) oraz pracę na płaszczyźnie. Temat prac musi być ustalony z nauczycielem.
3.Uczniowie klas 4-8 zaliczają ustnie (wybrany przez siebie temat) z historii sztuki – na podstawie podręcznika.
4.Inna propozycja dla uczniów klas 4-8: tworzą pracę koncepcyjną w oparciu o własny pomysł, teorię.
5.Aktywne uczestnictwo w kole plastycznym może wpłynąć na podwyższenie oceny.

V.WARUNKI POPRAWY OCENY ZACHOWANIA.

1.Prawie wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w związku z tym mają utworzone Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Każdy z uczniów ma inne trudności i możliwości i wobec każdego są stawiane inne wymagania.
2.Warunki poprawy oceny z zachowania są dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.Każdorazowo i indywidualnie są tworzone umowy pomagające w przestrzeganiu obowiązujących norm i zasad.
4.Dla każdego ucznia ustalane są indywidualne warunki poprawy oceny zachowania.

STATUT SPWR – Załącznik nr 2

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE.

1.Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce są przekazywane na obowiązkowych zebraniach, których w roku jest co najmniej 5.
2.Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie mogą kontaktować się z nauczycielami podczas dni otwartych (terminy spotkań podane są w kalendarzu na dany rok szkolny).
3.Bieżące uwagi dotyczące postępów i trudności ucznia w nauce, jak również jego zachowania są przekazywane poprzez System LIBRUS lub wpisy do dzienniczka ucznia (rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przeczytania i podpisania informacji).
4.Istnieje też możliwość odbywania rozmów indywidualnych z nauczycielami bezpośrednio, bądź telefonicznie pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i nie zagraża bezpieczeństwu ucznia (np. podczas przerwy). Nauczyciel ma prawo odmówić rodzicowi/opiekunowi prawnemu rozmowy, gdy wyżej wymienione okoliczności nie mogą być spełnione.

STATUT SPWR – Załącznik nr 3

PROCEDURY STOSOWANE W WYPADKU, GDY UCZEŃ NIE STOSUJE SIĘ DO POLECEŃ NAUCZYCIELA

1.Jeżeli uczeń nie pracuje na lekcji, ale jednocześnie nie przeszkadza pozostałym uczniom, wpisujemy informację do dzienniczka. Materiał musi być uzupełniony w domu. Na następnej lekcji sprawdzamy i jeżeli uczeń nie nadrobił zaległości traktujemy to jako brak pracy domowej.
2.Jeżeli uczeń nie pracuje i jednocześnie przeszkadza, utrudniając prowadzenie lekcji, musi opuścić klasę. Dziecko przebywające poza salą lekcyjną jest pod opieką nauczyciela wspomagającego.
Ponieważ uczeń jest nieobecny na lekcji, uzupełnia materiał z lekcji w domu (tak jak w punkcie 1).
3.Jeżeli uczeń, który przeszkadza w prowadzeniu lekcji nie chce
opuścić sali lub też po jej opuszczeniu ucieka telefonujemy do rodziców z prośbą o odebranie dziecka. Rodzic powinien przyjechać w ciągu 40 minut. Jeżeli jest to niemożliwe, a uczeń zachowuje się agresywnie, dezorganizuje pracę szkoły i nie chce podporządkować się poleceniom nauczycieli – dyrektor szkoły wzywa policję.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny (załącznik nr 1)

 

I. WARUNKI  OGÓLNE.
1. Uczeń może starać się o podwyższenie oceny o jeden stopień od proponowanej.

2. Chęć podwyższenia oceny należy zgłosić do nauczyciela ok. miesiąca przed końcem semestru (roku) – po podaniu przez nauczyciela ocen proponowanych.

3. Należy ustalić z nauczycielem formę, treść i  termin poprawy.

II. WARUNKI  POPRAWY  OCENY  Z  PRZEDMIOTÓW:JĘZYK  POLSKI,  JĘZYK  ANGIELSKI,  JĘZYK HISZPAŃSKI, HISTORIA,   BIOLOGIA,  PRZYRODA, GEOGRAFIA, MATEMATYKA,  FIZYKA, CHEMIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, TECHNIKA, WYCHOWANIE  FIZYCZNE,  INFORMATYKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.

1. Wszystkie prace klasowe muszą być poprawione, co najmniej, na taką ocenę na jaką uczeń chce podwyższyć ocenę semestralną (roczną)        – nie dotyczy wychowania fizycznego.

2. Wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć (na których uczeń był obecny) muszą być oddane i ocenione – dotyczy techniki i informatyki.

3. Średnia ocen z kartkówek lub sprawdzianów (sportowych w przypadku wychowania fizycznego) musi być, co najmniej, takiej wartości na jaką ocenę uczeń chce poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej.

4. Średnia ocen z przedmiotu musi być, co najmniej, takiej wartości na jaką ocenę uczeń chce poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej.

5. Nauczyciel może zadać dodatkową pracę domową (z wyjątkiem wychowania fizycznego) – o zakresie treści i formie decyduje nauczyciel. W przypadku techniki i informatyki praca powinna mieć formę zadań praktycznych. 

6. Aby ocena mogła być podwyższona w przypadku: języka polskiego, języka  angielskiego, języka hiszpańskiego, historii, biologii, przyrody, geografii, matematyki, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa muszą być spełnione:- punkt 1- i punkt 3 lub 4.

7. Aby ocena mogła być podwyższona w przypadku wychowania fizycznego musi być spełniony punkt 3.

8. Aby ocena mogła być podwyższona w przypadku: techniki i informatyki muszą być spełnione:- punkt 2- punkt 1 lub 4.

 

III. WARUNKI  POPRAWY  OCENY  Z  MUZYKI.
1. Wszystkie prace klasowe muszą być poprawione co najmniej na ocenę dostateczną.

2. Poprawa oceny ma formę pracy praktycznej:           

–  zagranie na instrumencie melodii poznanej w trakcie roku szkolnego         

–  zaśpiewanie piosenki poznanej na lekcjach lub na kółku muzycznym           

–  zatańczenie układu ruchowego lub ilustracji do piosenki poznanej na lekcjach lub kółku muzycznym. (W szczególnych przypadkach możliwe jest zaprezentowanie własnego układu ruchowego.)           

–  prezentacja w formie ustnej lub pisemnej własnej rozprawki na temat ulubionej muzyki lub zespołu muzycznego  –  przyniesienie pracy opisowo-plastycznej jako impresji na temat wysłuchanego, konkretnego przykładu muzycznego

3. Nauczyciel może zadać dodatkową pracę domową – o zakresie treści i formie decyduje nauczyciel.

IV. WARUNKI  POPRAWY  OCENY  Z  PLASTYKI.
1. Niezaliczone prace klasowe muszą być poprawione.

2. Uczniowie klas 1 – 3 i 4 – 8 wykonują samodzielnie w domu pracę plastyczną, przestrzenną (dowolną techniką) oraz pracę na płaszczyźnie. Temat prac musi być ustalony z nauczycielem.

3. Uczniowie klas 4 – 8 zaliczają ustnie (wybrany przez siebie temat) z historii sztuki – na podstawie podręcznika.

4. Inna propozycja dla uczniów klas 4 – 8: tworzą pracę koncepcyjną w oparciu o własny pomysł, teorię.

5. Aktywne uczestnictwo w kole plastycznym może wpłynąć na podwyższenie oceny.

V. WARUNKI  POPRAWY  OCENY  ZACHOWANIA.
1. Prawie wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w związku z tym mają utworzone Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Każdy z uczniów ma inne deficyty i wobec każdego są stawiane inne wymagania.

2. Warunki poprawy oceny zachowania są dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Każdorazowo i idywidualnie są tworzone umowy pomagające w przestrzeganiu obowiązujących norm i zasad.

4. Dla każdego ucznia warunki poprawy oceny zachowania są inne

Sposób przekazywania informacji rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach i trudnościach ucznia (załącznik nr 2)

 

 

1. Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce są przekazywane na obowiązkowych zebraniach, których w roku jest co najmniej 5. 
2. Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie mogą kontaktować się z nauczycielami podczas dni otwartych (terminy spotkań podane są w kalendarzu na dany rok szkolny).

3. Bieżące uwagi dotyczące postępów i trudności ucznia w nauce, jak również jego zachowania są przekazywane poprzez System LIBRUS lub wpisy do dzienniczka ucznia (rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przeczytania i podpisania informacji).
4. Istnieje też możliwość odbycia rozmów indywidualnych z nauczycielami bezpośrednio bądź telefonicznie pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i nie zagraża bezpieczeństwu ucznia (np. podczas przerwy). Nauczyciel ma prawo odmówić rodzicowi/opiekunowi prawnemu rozmowy, gdy wyżej wymienione okoliczności nie mogą być spełnione.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju